ترجمه مقاله

سرشت القایی

induced character

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرمول‌دار متـ . سرشت القایی گروه induced character of a group
ترجمه مقاله