ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرشاخه

twig

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انشعابی نورسته از انتهای شاخه که معمولاً متعلق ‌به فصل سپری‌شدۀ رویش است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ