ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرخ‌گویچه

erythrocyte, red blood cell, red blood corpuscle, red cell, red corpuscle

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یاخته‌ای بی‌هسته و زردرنگ و دوکاو که حاوی هموگلوبین است و یکی از اجزای خون محیطی به‌ شمار می‌آید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ