ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

سرخ‌پوست

Indus, Ind, Indian

واژه‌های مصوب فرهنگستان

صورت فلکی آسمان جنوبی (southern sky) که پرنورترین ستارۀ آن از قدر 3/1 است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما