ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرافزار

headset

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعه‌ای متشکل از یک یا دو گوشی و صدابر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ