ترجمه مقاله

سخت‏سرخرگی اکلیلی

coronary arteriosclerosis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی سخت‏سرخرگی که سرخرگ‌های اکلیلی را مبتلا می‌کند متـ . تصلب شرایین اکلیلی
ترجمه مقاله