ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سحابی نِی ـ آلن

Ney-Allen Nebula

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چشمۀ گسترده‌ای از گسیل فروسرخ که در سحابی جبار و در نزدیکی ذوزنقه واقع شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ