ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سته

berry

واژه‌های مصوب فرهنگستان

میوۀ گوشتی ساده که در آن مرز مشخصی بین میان‌بَر و درون‌بَر وجود ندارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ