ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ستارة شش‌پَر

six-pointed star

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دوازده‌ضلعی منتظم کاو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ