ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبزبام

green roof, living roof, eco-roof

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بامی پوشیده از گیاهان که برای زیبایی و بهینه‌سازی مصرف انرژی طراحی می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ