ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سایۀ سرعت

velocity shadow

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فراراند یا فروراند بی‌هنجار و غیرواقعی رویدادی لرزه‌ای در زیر عارضه‌ای با سرعت کم یا زیاد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ