ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساوانای علفی

grass savanna

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ساوانایی که پوشش غالب آن علف است متـ . گرمدشت علفی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ