ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساوانای درختی

tree savanna

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ساوانایی که درختان پراکنده دارد متـ . گرمدشت درختی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ