ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساوانای درختچه‏ای

shrub savanna

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ساوانایی که پوشش غالب آن درختچه است متـ . گرمدشت درختچه‏ای
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ