ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سانحۀ دریایی شدید

serious casualty

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی سانحۀ دریایی که علی‌رغم شدت، به مرگ افراد یا از میان رفتن کشتی یا آلودگی خطرناک یا وسیع منجر نشود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ