ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سانحۀ دریایی بسیار شدید

very serious casualty

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی سانحۀ دریایی که به مرگ افراد یا از میان رفتن کشتی یا آلودگی زیست‌محیطی خطرناک یا وسیع منجر شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ