ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سامانۀ گزارش جابه‌جایی

movement report system

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سامانه‌ای برای جمع‌آوری و قرار دادن اطلاعات حیاتی در دسترس برخی یگان‌ها دربارۀ وضعیت و موقعیت و جابه‌جایی ناوهای سرفرماندهی و یگان‌ها و ناوهای تحت امر نیروی دریایی در یک مأموریت مشخص
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ