ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سامانۀ ناوبری برداشت

survey navigation system

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی سامانۀ ناوبری برای ناوبری و برداشت هوایی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ