ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سامانۀ عامل توزیعی

distributed operating system

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سامانۀ عاملی که مدیریت تعدادی از رایانه‏ها و تجهیزات سخت‏افزاری تشکیل‏دهندۀ یک سامانۀ توزیعی را بر عهده دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ