ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سامانۀ ردیابی راداری خودکار در مسیر

en-route automated radar tracking system, EARTS

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گونۀ پیشرفتۀ سامانۀ خودکار راداری پایانه‌ که مجهز به رادارهای دارای صفحۀ رقمی و خرابی‌ایمن است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ