ترجمه مقاله

سامانۀ حسابداری نرخ

accounting rate system

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سامانه‌ای که تقسیم درآمدهای حاصل از تماس‌های بین‌المللی بین شرکت‌های مخابراتی را مدیریت می‌کند
ترجمه مقاله