ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سامانۀ ایمنی منطقۀ حرکت فرودگاه

airport movement-area safety system, Amass

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سامانه‌ای که به ‌کمک نرم‌افزار پیش‌بینی‌کننده با ایجاد ارتباط بین رادارهای آسمان‌نگر و سطح‌نگر خطر برخوردهای احتمالی را بر سطح باند و خزش‌راه و پیشگاه هشدار می‌دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ