ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سامانة ناوبری لَختی

inertial navigation system,inertial nav system

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی سامانة ناوبری مستقل و خودگردان که به‌صورت خودکار به کمک چرخش‌نما و شتاب‌سنج و رایانة ناوبری، موقعیت و سرعت و جهت و سایر اطلاعات ناوبری وسیله را در پاسخ به اثر لَختی اجزای سامانه تعیین می‌کند اختـ . سانال INS نیز: ناوبَر لَختی inertial navigator
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ