ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سامانة حرکت بین خطوط

lane-keeping assist system, active lane-keeping assist

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سامانه‌ای که با تشخیص خطوط جاده، سبب تداوم و حفظ حرکت خودرو در بین خطوط می‌شود اختـ . س. ح. خ. LKAS
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ