ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سازۀ بیگانه

foreign structure

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هر سازۀ فلزی در سامانۀ حفاظت کاتدی که در طراحی اولیۀ سامانه بخشی از آن در نظر گرفته نشده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ