ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

سازمان دسترسی

access organisation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هستاری که برنامه‌هایی را برای انتقال، ازطریق ظرفیت مسیر دسترسی در سامانۀ تلویزیون بافه‌ای/ کابلی ارسال می‌کند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما