ترجمه مقاله

ساخت چابک

agile manufacturing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند ساخت مبتنی بر توانایی پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و فشارهای بازار، به‌ویژه از طریق تعامل‌ با تأمین‌کنندگان
ترجمه مقاله