ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساخت‌واژۀ توزیعی

distributed morphology

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رویکردی در ساخت‌واژه که برحسب فرایندهای ساخت‌واژی در یک بخش واحد متمرکز نیستند، بلکه در بخش‌‌هایی مانند نحو و واج‌‌شناسی پراکنده‌اند متـ . صرف توزیعی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ