ترجمه مقاله

ساخت محصولات غذایی

food manufacturing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تولید و بسته‏بندی محصولات غذایی برای مقاصد تجاری
ترجمه مقاله