ترجمه مقاله

ساختاربندی داده‏ها

data structuring

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند تعیین ساختار داده‏ها
ترجمه مقاله