ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساحل 1

beach

واژه‌های مصوب فرهنگستان

منطقه‌ای بین ناحیۀ شکست موج و ناحیه‌ای که رسوبات سست ساحلی وجود دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ