ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساحل قلوه‏سنگی

cobble beach, shingle beach

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ساحلی باریک که از ریگ و قلوه‏سنگ و سایر شن‌های ساحلی تشکیل شده است و معمولاً به هر دو طرف خشکی و دریا شیب دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ