ترجمه مقاله

زیست‌چسب

bioadhesive

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی مواد بسپاری طبیعی که توانایی اتصال به سطح بافت‌های زنده را دارند متـ . زی‌چسب
ترجمه مقاله