ترجمه مقاله

زیرگروه مشخصه

characteristic subgroup

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زیرگروهی از یک گروه مفروض که هر خودریختیِ گروه آن را بر خودش می‌نگارد
ترجمه مقاله