ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیرپوشش

subcover

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زیرگردایه‏ای (subcollection) از یک پوشش برای مجموعه‏های مفروض که خود یک پوشش آن مجموعه باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ