ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیرشاسی

underframe

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کل ساختار سازه‌ای زیر کف شامل شاه‌تیر و تیرهای کناری و گهواره و تیرک‌ها و دیگر اجزای آن که بوژی در زیر آن و پوشش کف واگن بر روی آن قرار می‌گیرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ