ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیراساس

subbase

واژه‌های مصوب فرهنگستان

لایه یا لایه‏هایی از مواد مشخص با ضخامت معین که برای تقویت قشر اساس بر روی خاکریز یا بستر قرار می‏گیرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ