ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیتون

Olea

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سرده‌ای از زیتونیان که شامل درختان و درختچه‌های زیتون است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ