ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیاده‌نوش

excessive drinker, heavy drinker

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شخصی که بیش از معیارهای اندازه‌نوشی الکل مصرف می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ