ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیاده‌نوشی

excessive drinking, heavy drinking

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مصرف الکل بیش از حد اندازه‌نوشی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ