ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زودآیند

early mover, early comer

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بنگاهی که با بهره‌برداری از اولین فرصتِ حاصل، با خطرپذیری و سرمایة لازم، پیش‌تر از رقبای خود وارد بازار جدید می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ