زهپاد

UGV

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← وسیلۀ زمینی هدایت‌پذیر از دور

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما