ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زهوار دهانه‌پوش

hatch batten, battening bar, hatch bar 2, battening iron

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تسمه‌ای فلزی که از آن برای محکم کردن دهانه‌پوش استفاده می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ