ترجمه مقاله

زنگ‌زدگی زیرپوششی

face rusting

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زنگ‌زدگی سطح فلزی که با لایۀ محافظتی نامناسب پوشانده شده است
ترجمه مقاله