ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زنبق

Iris

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سرده‌ای از زنبقیانِ علفی چندساله با 200 تا 300 گونه و ساقه‌های زیرزمینی و گل‌های زیبا که در نواحی معتدلۀ نیمکرۀ شمالی پراکنده‌اند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ