ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

زمین‌ساخت ضخیم‌پوسته

thick-skinned tectonics

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← دگرشکلی ضخیم‌پوسته
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما