ترجمه مقاله

زمین‏آمار

geostatistics

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کاربرد آمار و روش‌های آماری در تفسیر داده‏های زمین‏شناختی
ترجمه مقاله