ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زمینة ژن‌شناختی

genetic background

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعه‌عوامل ژن‌شناختی/ ژنتیکی که زمینه‌ساز رُخ‌نمود یک ژن خاص است متـ . زمینة ژنتیکی ژن‌نمود باقیمانده residual genotype
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ