ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زمان‌پروازسنجی یونش الکتروافشانه‌ای

electrospray ionisation time-of-flight, ESI-TOF

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روش حاصل از تلفیق روشِ یونش الکتروافشانه‌ای مولکول‌های هدف از یک سو و دقت آشکارسازی روش زمان‌پروازسنجی از دیگر سو برای تعیین دقیق طیف‌های قطعهیون و اجرام آنها
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ