ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زمان هدررفتۀ تخلیه

clearance lost time

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مدت‌زمان بین مراحل چراغ راهنمایی که در طی آن هیچ حرکتی در تقاطع صورت نمی‌گیرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ